Treći ciklus studija

Koncept studija

Treći ciklus studija je prilagođen Bolonjskom protokolu i na Mašinskom fakultetu traje tri (3) godine, odnosno šest semestara sa ukupno 90 ECTS bodova.

Nakon položenih svih ispita se stiče stručno zvanje Doktor tehničkih nauka sa naznakom smjera.

Studij na Mašinskom fakultetu je tako koncipiran da zadovolji tri osnovna programska cilja:

  • racionalizacija opterećenja studenata u pogledu nastave i ispita,
  • prilagođenost zahtjevima tržišta,
  • izjednačavanje nominalnog i stvarnog trajanja studija.

Opći principi

Sve detalje vezano za studij III ciklusa na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, uključujući opće karakteristike studija, opis studija i nastavnih programa, akademski kalendar, te nastavne planove možete naći u priloženom pdf dokumentu:

Nastavni plan i program III ciklusa studija

 


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB