Odsjek za tehnologiju drveta

Odsjek za tehnologiju drveta

Drvo je jedan od najvažnijih prirodnih i obnovljivih resursa, a drvna industrija najperspektivnija privredna grana u Bosni i Hercegovini sa dugom i bogatom tradicijom. Osnovna dijelatnost Odsjeka za tehnologiju drveta je obrazovanje visoko stručnih kadrova, naučno-istraživački rad, međunarodna saradnja, te saradnja sa privredom i okruženjem u oblasti drvne industrije.


Aktuelno: novi projekt “Razvojno edukativni centar za savremene tehnologije konstruisanja i proizvodnje namještaja“ (RECDI)


Nastava se realizuje kroz tri ciklusa studija:

  • Mašinski inžinjer (BSc) smjer Tehnologije drveta (I stepen)
  • Magistar mašinstva (MSc) smjer Tehnologije drveta (II stepen)
  • Doktor tehničkih nauka (dr Sc) naučna oblast Tehnologije drveta (III stepen).

Članovi Odsjeka

Šef Odsjeka:

Članovi Odsjeka:

Aktivnosti odsjeka

Odsjek za tehnologiju drveta je začetnik naučno-istraživačkog rada iz oblasti obrade drveta na području Bosne i Hercegovine. Na Odsjeku za tehnologiju drveta, u okviru naučno-nastavne i naučno-istraživačke djelatnosti, izučava se: građa i svojstava drveta i kompozita od drveta kao materijala, savremene tehnologije za obradu drveta i proizvodnju kompozita od drveta, oblikovanje, dizajn i konstrukcije proizvoda od drveta, upravljanje proizvodnim procesima  i kontrola kvaliteta proizvoda od drveta.

Osim u nastavnom, naučnom i istraživačkom radu, Odsjek je angažiran i u projektantskoj djelatnosti, počev od izrade studija, odnosno pretprojekata, preko investicionih programa, pa do izvedbenih tehnoloških projekata u drvnoj industriji.

   

 

 

 

   

 

 

Odsjek za tehnologiju drveta raspolaže sljedećim laboratorijama:

  • Laboratorija za mehanička ispitivanja materijala
  • Laboratorija za hidrotermičku obradu drveta
  • Laboratorija za za ljepljenje i površinsku obradu drveta
  • Laboratorija za konstrukciju i kontrolu proizvoda od drveta


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB