Katedra za matematiku i fiziku

Katedra za matematiku i fiziku

Katedra za matematiku i fiziku sastavni je dio Mašinskog fakulteta u Sarajevu, skoro od osnivanja fakulteta. U početku su je činili nastavnici i saradnici s Prirodno-matematičkog fakulteta i drugih tehničkih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a kasnije je imala i razvijala vlastite kadrove. Djelatnost ove Katedre uvijek je bila vezana za primjenu bazičnih nauka, fizike i matematike u tehnici i osposobljavanju studenata u fundamentalnim znanjima iz matematike, fizike, numeričke matematike, nacrtne geometrije, računarskih tehnika i elektrotehnike.

Naučne oblasti u okviru Katedre za matematiku i fiziku su:

Članovi katedre

Šef Katedre:

Članovi Katedre:

Aktivnosti katedre

Katedra za matematiku i fiziku je polagala veliku pažnju uspostavljanju laboratorija za studente i uprkos velikom broju studenata koje je opsluživala, svaki student je obavezno radio laboratorijske vježbe. Za Katedru je takođe karakteristično da se uvijek polagala velika pažnja naučno-istraživačkom radu i učešću u projektima i publikovanju rezultata rada istraživača.

Katedra posjeduje laboratoriju za fiziku koja predstavlja jedinstven prostor gdje studenti prve godine najprije stječu praktična znanja kroz različite postavke eksperimenata iz različitih oblasti fizike kao što su mehanika, optika, atomska fizika i drugo. Upravo kroz praktičan rad izvodeći eksperimente, studenti imaju bolji i jasniji uvid i dojam o onome što uče na predavanjima, razvijaju kognitivne vještine u povezivanju teoretskih postavki sa praktičnom primjenom, kreativno se izražavaju kroz pisanje izvještaja, obradu rezultata mjerenja, crtanje grafika i diskusije u vezi s postavljenim hipotezama u samim eksperimentima.

Članovi Katedre se bave različitim istraživanjima na polju matematike, fizike i računarske nauke. Posebno treba istaći istraživanja fizike atmosfere u kontekstu upotrebe najmodernijih metoda istraživanja, kao što su dronovi, cloud mreže senzora te računarske simulacije visokih performansi.U toku svog dugogodišnjeg rada, nastavnici i saradnici Katedre su kao autori i koautori izdali značajan broj knjiga, skripti, priručnika i naučnih radova indeksiranih u bazama Web of Science, SCOPUS i EBSCO. Pored toga bili su uključeni u projekte istraživanja zaštite okoline u okviru instituta IPES, kao i razne druge projekte domaćeg i međunarodnog opsega.


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB